Täiskasvanud

Toetame ja nõustame vanemaid lahkumineku korral, et säästa selles protsessis lapsevanemaid ja lapsi. Teeme lapsevanema või lapse soovil ning vajadusel koostööd nii õiguskaitseorganite, kohalike omavalitsuste kui ka perekonna teiste liikmetega. Informeerime vanemaid lapse arengulistest (füüsilistest, kognitiivsetest ning sotsiaalsetest) vajadustest.

Toetame lapsevanemaid toimetulekuoskuste omandamisel, sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel. 

Toetame lapsevanemaid, kes vajavad nõustamist ja toetust, et toime tulla noorukite probleemse käitumisega tagamaks nende õiguskuulekus ja koolikohustuse täitmine. 

Hindame olemasolevaid ressursse- nii materiaalseid kui vaimseid, sest kriisis ei mõelda väga tihti laste heaolule, tugiisiku kaasabil aga õnnestub näha ka teisi osapooli ja eelkõige laste vajadusi, mis omakorda mõjutab laste heaolu, toimetulekut ja edasisi valikuid elus.

 •  ­Pakume tugiisikuteenust lapsevanemale
 •  Teeme perekeskset aitamis­ ja nõustamistööd sotsiaalsete probleemide korral
 • ­ Tegeleme koos süsteemse ennetustööga ehk noorte kõrgema enesehinnangu ja positiivse maailmavaate  arendamisega, mis aitab Teil noorte eluraskustega paremini toime tulla
 •  Kummutame koos stereotüüpsed arusaamad lapsevanemast kui kurjast isikust, kes noori ei mõista, kellega ei ole noorel mõtet läbirääkimisi pidada ja kes on noore jaoks liiga nõrk ning rumal, et tulla toime noore mistahes emotsionaalsest tasakaalutusest tulenevatele probleemidega

Meie mittetulundusühingu eesmärk on toetada lapsevanemaid raskesti kasvatatavate noorte kasvatamisel, arendamisel ja hooldamisel. Sealhulgas ka erinevate kriiside läbi elamisel nagu vanemate lahutus, teismeea käitumishäired jne korral aga ka püsivate erivajadustega toimetulekul.

Noored

Meie ühingu tegevuste käigus teeme noorte seas erinevaid kampaaniaid, programme ja projekte. Noorte võimaluste suurendamiseks teeme koostööd nii laiema üldsuse kui valdkonna siseselt seotud erialaspetsialistidega (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.). Noorte tugiisik aitab noorel leida võimalusi jõudmaks täiskasvanutega ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Noorte tugiisik räägib noortega nende toimetulekust ja majandamisoskusest ning viib läbi selle teemalisi töötubasid. Sellega saame vähendada noorte vaesusriski ning soodustada edukat hakkama saamist iseseisvas elus.

Rõhutades eri vaatepunkte samale finantsilisele olukorrale, tegeleme tegelikult noorukite positsioneerimisega läbi loova mõtlemise. Läbi rollimängude ja arutelude õpib noor, kuidas ta ise suudaks ennast kaitsta vaesusesse sattumise eest ja millised on abi saamise võimalused.

Noortele suunatud tegevuste eesmärgid on seotud noorte õiguste ja kohustustega ning täiskasvanute ootustega noortele. Kuna sageli tuleb tegeleda ka raha väärkohtlemise tagajärgedega, siis kuulub meie ühingu missiooni hulka ka nõustamine. Oluline osa meie tööst on noore toetamisel, eelarve koostamisel ning praktiliste nippide jagamisel. Teadvustame noortele, et täiskasvanu on omandanud majandamisoskused aja jooksul.

Lapsevanemate ja noorte, kooli personali ja noorte omavahelisel suhtlemisel aga on jäänud noortele finantshariduse andmine tahaplaanile, sest täiskasvanu jaoks on paljud asjad igapäevased ja ta on harjunud maksma näiteks makse või toidukorvi sisu eest, samuti on enamus täiskasvanud harjunud käima tööl ning sealt saama oma igakuise tulu. Kuna noorel on iseseisvas elus samasugused õigused ja kohustused nagu täiskasvanul – olla kaitstud, tugev ja vaba ning palgapäeva kogemisel on ka noorel vaja teada, kuidas kaitsta ennast ja oma peret raha väärkohtlemise eest.

 • ­ Nõustame noori, kuidas toime tulla muutuva maailmaga (sh ka oma vanematega)
 • ­ Pakume baasteadmisi suhtlemisel põhinevast toimetulekust
 • ­ Jagame noortele praktilisi nippe, kuidas iseseisvalt majanduslikult toime tulla (isikliku eelarvekoostamine, investeerimine jms tegevused)
 • ­ Pakume noortele tugiisikuteenust
 • ­ Viime läbi erinevaid töötubasid
 •  Aitame noortel korraldada nendele mõeldud üritusi

Lastepesa tegevuse eesmärk on toetada noori oma turvalise ja loova kasvukeskkonna arendamisel. Lastepesa kaudu on võimalik noorel inimesel või tema lähedasel leida noorele tugiisik.

Koostegemise projekt noortelt noortele 4

Pisipõnnide peod

Lisaks tõsiste teemadega tegelemisele omame ka pikaajalist kogemust laste sünnipäeva pidude korraldamisel. Meie kaudu on võimalik lastele kinkida üks eredalt meelde jääv päev. Muudame laste peod eriliseks, paneme nemad tundma ennast erilisena. Muudame koos laste unistused võimalikuks!

Pakume

 • elavat muusikat
 • näomaalingute tegijat
 • õhtujuhti, koos lustlike mängudega ning kostüümidega